• Vị trí
  • Bản đồ
Công nhận vùng xanh
Bình thường mới
Hiện thống kê
Huyện Châu Thành A
Tiêu đề Tổng lũy kế
F2 0
F1 0
F0 80
Ca nghi nhiễm 0
Đã hồi phục 61
Tử vong 1
Địa phương F0 Đã hồi phục Tử vong
Thị trấn Bảy Ngàn 3 3 0
Thị trấn Cái Tắc 1 1 0
Thị trấn Một Ngàn 1 0 0
Xã Nhơn Nghĩa A 15 10 0
Xã Tân Hòa 29 19 0
Xã Tân Phú Thạnh 21 18 1
Xã Thạnh Xuân 6 6 0
Xã Trường Long A 4 4 0
Xã Trường Long Tây 0 0 0
Thị Trấn Rạch Gòi 0 0 0